3.1. – 3.8. Ponavljanje

ZADATAK 1
Izračunaj Opseg trokuta ako je: a=50, b=45, c=65. Ispis rezultata izgleda -> Opseg trokuta je 160.

ZADATAK 2
Što će se ispisati u interaktivnom sučelju nakon izvršenja sljedećeg programa?
a = 10
b = 5
z = a + b
r = a – b
print (‘Zbroj je’, z)
print (‘Razlika je’, r)

ZADATAK 3
Napiši program koji će ispisati tvoje ime u jednom retku, a prezime u drugom retku.

ZADATAK 4
Napiši program koji varijabli x pridružuje tvoje ime i ispisuje poruku: Zovem se x.

ZADATAK 5
Varijabli x pridruži svoje ime, a varijabli g broj svojih godina te ispisi poruku: Zovem se x i imam g godina.

ZADATAK 6
Varijabli x pridruži svoje ime, a varijabli g broj svojih godina te ispisi poruku: Zovem se x, a kada sam bio dvostruko mlađi imao sam g godina.

ZADATAK 7
Varijabli n pridruži jedan paran broj te ispiši sljedeći po redu paran broj.

ZADATAK 8
Varijabli n pridruži broj 8 te ispisi trostruko veći broj od njega.

ZADATAK 9
Marko je dobio kutiju od 20 čokoladica za rođendan. Dvije je dao sestri, jednu mami, a jednu tati. Ostale je sam pojeo. Napiši program koji ce izračunati i ispisati koliko čokoladica je Marko sam pojeo.

ZADATAK 10
Tina je sudjelovala na glazbenom natjecanju ’Zvjezdice’. U žiriju je bilo četiri člana (a,b,c,d) i svaki od njih joj je dao ocjenu od 1-10. Varijablama a,b,c i d pridruži ocjenu za svakog člana žirija te izračunaj i ispiši koliko je Tina bodova ukupno osvojila.

ZADATAK 11
Marko je za rođendan dobio 100 kuna od bake i djeda. Potrošio je 30 kuna na kekse i 23 kune na čokoladu. Napiši program koji ce izračunati koliko je novaca Marku ostalo.

ZADATAK 12
Napiši program koji unosi (naredba input) jedan neparni broj x i ispisuje sljedeći neparni broj.

ZADATAK 13
Ivica je Marici poklonio čokoladu koja se sastoji od kockica raspoređenih u r redaka i s stupaca. Ako znamo broj redaka r i broj stupaca s u čokoladi. Napiši program koji ce izračunati i ispisati koliko čokolada ima ukupno kockica.

ZADATAK 14
Napiši program koji pretvara metre u centimetre. Nacrtaj dijagram tijeka.

ZADATAK 15
Varijabli a pridruži vrijednost 10 i izračunaj i ispiši ostatak cjelobrojnog dijeljenja s 2.

ZADATAK 16
Napiši program koji će izračunati Opseg i Površinu kvadrata koristeći ulaznu vrijednost a.

ZADATAK 17
Napiši program koji će nacrtati trokut (koristeći TURTLE) gdje je fd=150

ZADATAK 18
Napiši program koji će nacrtati pravokutnik (koristeći TURTLE) gdje koristimo ulazne vrijednosti a i b. 

ZADATAK 19
Što će biti rezultat izraza?
10%4
20/5
10//2
20%4
5*3
15//2
10/2
13//2
10%3

ZADATAK 20
Napiši računalni program koji oduzima dva broja i ispisuje njihov rezultat. Pazi na sva pravila pisanja računalnog programa. Koristi ulazne vrijednosti. Nacrtaj dijagram tijeka.

ZADATAK 21
Napiši računalni program koji ispisuje nastavni predmet koji najviše voliš. Pazi na sva pravila pisanja računalnog programa.

ZADATAK 22
Što će ispisati sljedeći računalni program?
prvi=5
drugi=3
r=prvi-drugi
print(‘Razlika je’,r)

ZADATAK 23
Prouči programe. Koji od programa je ispravno napisan?

ZADATAK 24
Napiši računalni program koji od korisnika traži unos stranica raznostraničnog trokuta te ispisuje njegov opseg. Koristi sva tri osnovna dijela izvršavanja računalnog programa (ulaz, obrada, izlaz).

ZADATAK 25
Napiši program koji će nacrtati slijedeći crtež na zaslonu računala. Duljine stranica kvadrata odredi prema želji.

ZADATAK 26
Zadan je ispis računalnog programa. Prema njemu, napiši računalni program.
Primjer testiranja:

ZADATAK 27
Napiši program koji će dati mogućnost upisati jednu riječ i umnoži je 5 puta. Pazi na razmak između riječi (da ne budu spojene).

ZADATAK 28
Upišite dvije riječi i spojite ih u niz. Koristi ulazne vrijednosti.

ZADATAK 29
Unesite dva broja i izračunajte njihovu sumu, razliku, količnik, umnožak. Koristi ulazne vrijednosti.

ZADATAK 30
Izračunati aritmetičku sredinu (prosjek) sedam brojeva. Koristi ulazne vrijednosti. Nacrtaj dijagram tijeka.

ZADATAK 31
S pomoću for petlje napiši program koji crta trokut.

ZADATAK 32
S pomoću for petlje ispišite ponavljanje rečenice „Ovo je x broj“ deset puta. Umjesto x u svakom ispisu mora biti sljedeći broj. Npr. Ovo je 1. broj, Ovo je 2. broj, Ovo je 3. broj, itd.

ZADATAK 33
Ispisati samo parne brojeve brojevnog niza od prvih 10 brojeva. (for petlja)

ZADATAK 34
Ispiši prvih šest brojeva u obrnutom nizu. Npr. 1,2,3,4,5,6 ispisati kao 6,5,4,3,2,1. (for petlja)

ZADATAK 35
Unesi neki broj i ispiši sve brojeve do tog broja počevši od 1. (for petlja)

ZADATAK 36
Unesi neki broj. Napravi ispis svih parnih brojeva do broja koji ste unijeli. (for petlja)

ZADATAK 37
Unesite neki broj i napravite ispis svih brojeva do tog broja u obrnutom redoslijedu. (for petlja)

ZADATAK 38
(for petlja)
Nastavnik ispituje učenike na satu. Ispitivati će svakog n-tog učenika u imeniku. Napisati program koji će omogućiti unos broja učenika te prirodan broj n kao kriterij odabira učenika iz imenika. Program treba ispisivati redne brojeve učenika koje će nastavnik ispisivati. Npr.

ZADATAK 39

Promotri naredbu:

Hoće li se riječ ‘Bravo’ ispisat na zaslonu računala? Ako da, koliko će se puta ispisati?