3.3. Moj prvi program

Do sada smo naučili kako pokrenuti interaktivno sučelje te kako izvršiti jednu naredbu. No ako želimo napraviti računalno rješenje nekog većeg problema, najčešće moramo upotrijebiti više naredbi. Možemo li to učiniti u interaktivnom sučelju?
Da, možemo. Naredbe će se pokreniti jedna po jedna, ali će se taj niz izgubiti kad Python zatvorimo. Ako nam zatreba isto takvo računalno rješenje, nećemo ga moći ponovo pokrenuti.
Zbog toga ćemo sada naučiti kako pokrenuti novi prozor, tzv. uređivački (programski) dio sučelja IDLE.

Datoteka programa u Pythonu ima nastavak .py i ne treba ga upisivati pri spremanju, Python će ga automatski dodati.

UREĐIVAČKO SUČELJE

Novi prozor se otvara klikom na izbornik File u interaktivnom sučelju, a zatim odabirom naredbe New File. Uređivačko sučelje prepoznajemo jer mu je radni prostor prazan -> nema znaka upita (>>>).


KAKO ISPRAVNO NAPISATI SVOJ RAČUNALNI PROGRAM?

Tijek izrade računalnog programa izgleda ovako:

  1. napiši računalni program
  2. pohrani računalni program
  3. pokreni računalni program
  4. provjeri točnost računalnog rješenja
  5. ako je potrebno, izmijeni računalno rješenje.

KAKO SPREMITI SVOJ RAČUNALNI PROGRAM?

Iz padajućeg izbornika File odaberite naredbu SaveAs…
U sljedećem koraku upišite (logički) naziv računalnog programa te odaberite naredbu Spremi.
Zašto logički naziv? Da ga je kasnije po potrebi lakše naći na računalu u mapi.
Npr. 3.3. – 1. zadatak

U slučaju da smo otvorili računalni program te napravili neke izmjene u njemu, nije potrebno ponovno klikati SaveAs… već je dovoljno Save.


KAKO OTVORITI VEĆ SPREMLJENU DATOTEKU?

Dva su načina otvaranja već spremljene datoteke.

  1. desni klik na datoteku -> Edit with IDLE -> Edit with IDLE

2. Otvoriti interaktivno sučelje -> Open -> pronaći spremljenu datoteku -> Otvori


POKRETANJE (IZVRŠAVANJE) NAPISANOG RAČUNALNOG PROGRAMA

Program se izvršava tako da se u padajućem izborniku Run odabere naredba Run Module ili jednostavno tipkom F5 na tipkovnici. Ukoliko program nije spremljen Python će prvo ispisati upozorenje da računalni program treba pohraniti. Nakon pokretanja programa prikazuje se rezultat (ispis) u prozoru interaktivnog sučelja.Separator znači da će Python između podataka staviti znak koji smo upisali između navodnika! Ako je takvo pravilo, pogledajmo gornju sliku i proučimo kako radi separator ‘ ‘
Pravilo je i da zarez u Pythonu znači razmak. Ako želimo na kraju dodati točku (iza C), ispis bi nam izgledao ovako:
Zbroj brojeva 5 i 6 iznosi 11 .
Ispis ne izgleda lijepo jer između broja 11 i točke ima razmak. To možemo popraviti tako da dodamo separator ‘ ‘ (bez razmaka unutar polunavodnika). Na taj način smo odredili da između ispisanih sadržaja neće biti razmaka i dobili smo ispravan ispis (pripazi na razmak unutar znakovnog niza).
Pokušaj i ti!

ŠTO NAPRAVITI AKO PROGRAM NIJE DOBRO NAPISAN?

  1. otvori već napisani računalni program
  2. ispravi pogreške
  3. spremi program (dovoljno je samo kliknuti na tipku F5)
  4. provjeri svoje rješenje (ispis) u interaktivnom sučelju

TIPKA TAB

Uočili ste da pri pisanju programa Pythonov uređivač neke riječi boji određenom bojom. Naredbe i funkcije će se na taj način lakše uočavati i pronalaziti. Za uvlačenje naredbi pri pisanju programa dobro je koristiti se tipkom TAB. Ako za uvlačenje naredbi koristimo tipku razmaknicu potrebno je kliknuti 4 puta (4 mjesta) koliko označava i jedan klik na tipku TAB.

Uočimo uvlačenje naredbi kod pisanja računalnog programa u Scratchu.


KOMENTARI U RAČUNALNOM PROGRAMU

Želimo li napisati komentar u računalnom programu, kako bismo pobliže objasnili naš kôd nekome tko će koristiti taj program važno je prije komentara napisati znak # (hešteg). Pri pokretanju programa, Python će zanemariti taj dio programa i izvršavati će radnje prema napisanom redoslijedu. Ukoliko bismo napisali komentar bez da prethodno napišemo #, Python bi i taj red pokušao izvršiti. Naravno, s obzirom da komentar nije nikakva naredba, Python to ne bi razumio i ispisao bi pogrešku.DOMAĆI RAD
Riješi zadatke i klikni na pošalji.